logo

Požadavky/Registrace v GMC

Co musíte splňovat, abyste mohli začít pracovat v Británii jako lékař?
(Úryvek z knihy Lékařem v Británii)

Základní podmínkou pro lékaře, aby mohl pracovat v Británii, je pochopitelně vysokoškolské vzdělání lékařského směru, a tedy lékařský diplom. Vzhledem k našemu vstupu do EU již jsou nyní všechny naše školy ratifikovány a diplom z kterékoliv české nebo slovenské univerzity má tedy (alespoň na papíře) stejnou váhu jako diplom z britské univerzity.

Druhou nutnou podmínkou je komunikativní znalost angličtiny. Zaměstnavatelé od vás pochopitelně nebudou očekávat angličtinu rodilého mluvčího, na druhou stranu ale od června 2014 je podmínkou registrace v britské lékařské komoře nutné uspět v testu s poměrně přísnými kritérii. Konkrétně je nutné složení akademické verze testu IELTS s hodnocením alespoň 7,5 s tím, že v zádné z jeho částí nesmí hodnocení klesnout pod 7. Pokud uvažujete o práci v Británii, doporučuji složením tohoto testu začít ještě před podniknutím dalších kroků.

Abyste mohli v Británii ve svém oboru pracovat, musíte se zaregistrovat u obdoby České lékařské komory (General Medical Council, GMC). Zubní lékaři spadají pod General Dental Council, zdravotní sestry nebo porodní asistentky sdružuje Nursing and Midwifery Council.  O registraci v GMC, dokumentech nutných pro tuto registraci a o tom, jak je získat, si řekneme více dále.

Doklady potřebné pro registraci u GMC
General Medical Council je britská obdoba České lékařské komory, což mimo jiné znamená, že bez registrace u GMC nesmíte v Británii jako lékař pracovat.
Registrace je velmi jednoduchá, zvláště, pokud jste zahájili studium až po vstupu ČR do Evropské unie. Pro registraci v GMC budete v takovém případě potřebovat pouze následující dokumenty:

Pas nebo občanský průkaz na prokázání totožnosti a toho, že jste občany EU s právem ve Velké Británii pracovat.

Výsledek akademické verze testu IELTS, jak již bylo zmíněno výše.

Osvědčení o bezúhonnosti (Certificate of Good Standing) je dalším dokumentem, který budete v každém případě potřebovat. Pro GMC je potvrzením, že skutečně v České/Slovenské republice máte právo praktikovat medicínu, že vám nebyla odebrána licence a že proti vám není vedeno z lékařského pohledu žádné disciplinární řízení.

Toto osvědčení vydává Česká lékařská komora, konkrétně vaše okresní sdružení ČLK, a pokud si požádáte, vyhotoví vám jej rovnou i v angličtině. Pokud jste byli zaregistrováni v posledních pěti letech ve více zemích, musíte doložit osvědčení z každé z těchto zemí. Pozor na omezenou platnost tohoto osvědčení pro účely registrace – je omezena na pouhé tři měsíce od data vydání.
Reference zaměstnavatele (zaměstnavatelů) musí pokrývat posledních pět let vaší kariéry (pokud jste absolvovali lékařskou fakultu před méně než pěti lety, jsou samozřejmě vyžadovány pouze za příslušnou dobu). Jestliže jste v uplynulých pěti letech například rok pracovali mimo medicínu, je třeba doložit reference i takového zaměstnavatele.
Reference pro účely registrace v GMC musí pokrývat posledních 5 let Vašeho zaměstnání a musí obsahovat časové rozmezí, odkdy dokdy jste pro daného zaměstnavatele pracovali a větičky “was in possession of all necessary licences” a “We are not aware of any issues taking into question his medical practice” (což vpodstatě znamená, že si nejsou vědomi jakýchkoliv žalob proti Vám jakožto lékaři).
Pro účely registrace v GMC stačí nechat zaměstnavateli (obvykle nadřízenému lékaři, případně na osobním oddělení) vyplnit referenční formulář GMC. Samotný formulář nejsnáze stáhnete z internetu (klikněte na odkaz zde). I reference zaměstnavatele musí být stará  méně než tři měsíce.
Vzhledem k tomu, že pro samotné získání zaměstnání budete pravděpodobně stejně potřebovat více než jen strukturovaný referenční formulář, je rozumné nechat si alespoň od dvou vašich kolegů nebo nadřízených napsat „plnohodnotný“ doporučující dopis, který by měl o Vás obsahovat i další informace jako na jaké pozici jste pracovali, jaké výkony jste prováděli a  ideálně, že jste výborní lékaři a skvělí lidé. :)

Diplom o ukončení studia (pokud jste začali studovat až po vstupu do EU) a Diplom o specializaci - atestační diplom (pokud jste začali svou specializační přípravu po roce 2004). Pokud kterákoliv část Vašeho vzdělávání začala před vstupem do EU, budete muset jednat s českým Ministerstvem zdravotnictví, což může být samo o sobě komplikovanější než celý zbytek registrace v GMC (i když od doby, kdy jsme cestovali do Británie my, se situace bezpochyby  zlepšila). Dokument, který budete potřebovat, je Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v zahraničí podle §42 Zákona 95/2004Sb. Podat žádost je možné i online zde (pokud Vam prohlížeč bude hlásit neplatný certifikát, bez obav můžete schválit bezpečnostní výjimku). Kromě samotné vyplněné žádosti o toto osvědčení  musíte zaslat jako přílohu kolek v hodnotě 500 Kč a další dokumenty, konkrétně:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (nebo potvrzení fakulty o ukončení studia) a vysvědčení o státní zkoušce
  • máte-li atestaci, pak úředně ověřenou kopii dokladů o specializaci – atestaci
  • kopii průkazu totožnosti a v případě, že na některém z dokladů je jiné jméno než vaše stávající, kopii oddacího listu nebo jiného dokladu dokazujícího změnu jména
  • potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v ČR (v případě přerušení výkonu zdravotnického povolání  např. z důvodu mateřské dovolené je nutné uvést, odkdy dokdy bylo přerušeno)
  • doklad o zdravotní způsobilosti – max. 3 měsíce starý
  • výpis z Rejstříku trestů – max. 3 měsíce starý

Na stejném formuláři můžete žádat o potvrzeni odborné způsobilosti (=vzdělání), specializované způsobilosti (=atestace) i o potvrzení délky praxe.  Zažádejte si o všechny, které se na Vás mohou vztahovat – může se vám to později při registraci hodit a doklady dodáváte naprosto stejné. Ministerstvo má na posouzení dokladů a vydání Osvědčení ze zákona 30 dnů od zaslání kompletní a správně vyplněné žádosti. Nenechte se zmást, pokud budou tvrdit, že lhůta je 90 dnů. Není to pravda, 90 dnů je platných pouze pro zvláštní případy v zákoně vyjmenované a tam, kde mohou existovat „závažné pochybnosti“. Ve všech ostatních případech je v souladu se Správním řádem lhůta 30 dnů. V důsledku a případě dovedeném ad absurdum – pokud byste měli v ruce pracovní smlouvu od zahraničního zaměstnavatele s pevným datem zahájení, podmíněným registrací v GMC a tuto registraci byste nestihli z důvodu průtahů se získáním osvědčení ze strany Ministerstva zdravotnictví, velmi pravděpodobně byste u soudu uspěli s žalobou na Ministerstvo zdravotnictví o náhradu škody.

V každém případě doporučuji začít složením IELTS testu a, pokud je potřeba, touto žádostí. Jedná se o doklad, jehož získání obvykle trvá nejdéle a jehož kopii musíte zaslat již při žádosti o registraci v GMC. Je navíc nutné hlídat si data platnosti ostatních dokumentů, aby nedošlo k propadnutí platnosti referencí nebo Osvědčení o bezúhonnosti, a mít na paměti, že i zprocesování vaší žádosti v GMC nějakou dobu trvá.

Překlady všech dokumentů  musí být soudně ověřeny (na internetu najdete kontakty na celou řadu překladatelů, kteří mají pravomoc překlad soudně ověřit; obvykle se cena pohybuje řádově od 300 po 700 Kč za stranu).

Naše společnost také spolupracuje se soudním překladatelem a nabízíme pro lékaře cenově výhodné balíčky s tím, že stačí zaslat emailem jen nascanované dokumenty a ověřený překlad k Vám za pár dní dorazí na dobírku poštou – více  najdete v záložce Překlady.

Typy registrace v GMC
Nyní již si můžeme říct více o samotném procesu podávání žádosti o registraci a typech registrace v GMC. V zásadě existují tři typy registrace: Provisional (dříve Limited), Full a Specialist Registration.
Provisional registration je určena pouze čerstvým absolventům lékařských škol a umožňuje práci pouze na pozicích typu FY1 – ekvivalent našeho „kolečka“.
Všichni ostatní mohou žádat přímo o Full registration, opravňující vás vykonávat lékařské povolání samostatně. S touto registrací můžete pracovat prakticky na všech pozicích v nemocnicích s výjimkou pozice Consultant (ekvivalent druhoatestovaného lékaře), na kterou potřebujete kromě Full i Specialist registration.
Specialist registration je nástavbou Full registration (nemůžete tedy být v registru specialistů bez Full registration) a je nutná pro získání standardního místa Consultanta ve Velké Británii. Podmínkou pro tuto registraci je ukončené specializační vzdělávání (atestace) a předložení dokladů o jeho ukončení (včetně potvrzení z Ministerstva zdravotnictví).
Zajímavostí je, že i bez Specialist registration můžete pracovat jako Locum Consultant, čili na nestandardní smlouvě na  úrovni druhoatestovaného lékaře. Paradoxně bývá tato nestandardní smlouva lukrativnější než standardní. Více si o Locum pozicích řekneme později ve zvláštní podkapitole.
Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří dokončili medicínské vzdělání až po 1. květnu 2004 a mají už atestaci a pokud jste zároveň ochotni pracovat v Británii i na jiné pozici než na pozici druhoatestovaného lékaře, můžete registraci urychlit. V první fázi si zažádejte v GMC nejdříve jen o Full Registration. S tou můžete pracovat téměř na všech pozicích kromě pozice Consultant (a získat pozici Consultanta přímo z České Republiky bez předchozí praxe v Británii je stejně velmi obtížné až téměř nemožné). Později, jakmile budete mít od Ministerstva Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v zahraničí, si podáte i žádost o Specialist Registration. Tento „úkrok stranou“ vám výrazně zkrátí čas nutný k tomu, abyste v Británii mohli začít pracovat.
Pokud jste absolvovali univerzitu po našem vstupu do EU a atestaci ještě nemáte, nepotřebujete od Ministerstva zdravotnictví vůbec žádný doklad (vaše vzdělávání je automaticky uznáno).
Posledním typem registrace v GMC je registrace pro praktické lékaře (General Practitioner, GP registration). Pro zapsání do registru GP budete potřebovat opět potvrzení Ministerstva zdravotnictví.

Na tomto odkazu najdete přímo výpis dokladů o kvalifikaci, které po Vás bude GMC chtít.

Jak o registraci v GMC zažádat

O registraci v GMC si můžete zažádat online na webových stránkách www.gmc-uk.org. Pravděpodobně se budete muset „proklikat“ přes seznam dokladů, které budete muset zaslat, nicméně nakonec se vám objeví link na „MyGMC“, kde si můžete založit svůj účet a podat žádost o registraci.

  • Při zakládání účtu si dobře zapamatujte své heslo – pokud již jednou zadáte své jméno a základní údaje do formuláře, byť jen na zkoušku, systém si vás automaticky „zapamatuje“ a zapomenete-li heslo, nepovolí vám pod stejným jménem založit nový účet. Je pak nutné na GMC volat a projít si validační procedurou, což je jednak nepříjemné (mluvit s Britem po telefonu je alespoň zpočátku pro většinu z nás noční můra) a jednak to vaši registraci zdrží.

Připravte se na to, že budete potřebovat mít po ruce během online registrace pas a většinu údajů, které budete dokládat, a na to, že vyplnění všech formulářů může trvat hodinu i více.
Při podání této žádosti také zároveň musíte zaplatit registrační poplatek – v současnosti 410 liber. Nejjednodušší, nejlevnější a GMC upřednostňovaný způsob je zaplatit pomocí platební karty přes internet přímo při vyplňování formuláře. Pokud je pro vás tento způsob platby problém, můžete na GMC zatelefonovat a dohodnout se na jiném způsobu platby, nejspíše bankovním převodem.
Jakmile se dostanete na konec online žádosti a odešlete ji, budete vyzváni k zaslání kopií všech dokumentů a jejich překladů na GMC. Pozitivní je, že můžete posílat obyčejné kopie, a případná ztráta tudíž tolik nebolí. Poté, co GMC vaši žádost zhodnotí, budete vyzváni, abyste se osobně dostavili na některou z jejich poboček pro ověření identity a pravosti dokladů – pak již s sebou musíte originály dokumentů a soudních překladů pochopitelně dovézt.
Termín schůzky je nutné si předem dojednat, ať už emailem, telefonicky nebo nejlépe online ve vašem účtu MyGMC. Pobočky provádějící tyto kontroly identity jsou v Londýně a Manchesteru – je pochopitelně na vás, kterou z nich si vyberete. Osobně doporučuji londýnskou, protože Londýn je rozhodně pěknější město než Manchester a když už zde budete, určitě se rádi porozhlédnete kolem. Do Londýna také létá mnohem více dopravců.
Po vaší návštěvě na pobočce GMC vám obratem zašlou na adresu, kterou jste při registraci zadali, GMC Certificate – a první kolo boje máte vítězně za sebou.

Zpět na hlavní stranu